Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej prowadzi działalność związaną z aktywizacją zawodową oraz integracją społeczną. Oferta Klubu skierowana jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności do osób poszukujących pracy i chcących zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i społeczne, za wyjątkiem osób pobierających zasiłek z Urzędu Pracy, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, rentę strukturalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Klub oferuje zarówno indywidualne poradnictwo, jak i zajęcia grupowe, kursy i szkolenia. Do dyspozycji Uczestników Klub oddaje salę komputerową z dostępem do Internetu, drukarki i ksero. Klub może być też miejscem nieformalnych spotkań i realizacji zainteresowań uczestników.

 

Kontakt:
Klub Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo"
ul. Krakusa 8, 30-353 Kraków
tel./fax 012/ 263-00-88
e-mail: kis.leonardo@gmail.com
strona internetowa: www.kisleonardo.pl

 


Działalność Klubu Integracji Społecznej jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków i MOPS Kraków.